Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat az alábbi EU-(GDPR) rendelet alapján jött létre

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (,,Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy ,,GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az lnformációszabadságról szóló 2011. évi CXll. törvény (,,lnfotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (,,Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (,,Grtv.”) rendelkezései lettek figyelembe véve.

A jelen adatkezelési szabályzat a www.laszloincze.hu weboldalon  Incze László (adatkezelő), a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott e-mailen, vagy telefonon keresztüli ajánlatkérés, vagy más célból megadott személyes adatok rögzítésre kerülnek a szolgáltatás maradéktalan teljesítése, valamint pénzügyi rendezése céljából. Ezen adatokat szerződéses kötelezettség maradéktalan teljesítése, vagy a szerződés meghiúsulása esetén az érintett magánszemély kérésére törlésre kerülnek. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében kezelt számlázási adatok, melyek legkevesebb a mindenkori jogszabályokban rögzített időtartamig kerülnek megőrzésre.

Nem definiált adatok, mint a szolgáltatás részét képző felvételek kezelésére és tárolására, a felek által megkötött és magukranézve kötelező érvénnyel efogadott szolgáltatási szerződéskeretein belül történik. A szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel során, ezen adatkezelési nyilatkozat tevőleges hozzájárulással elfogadásra kerül.

Az Adatkezelő nemi, faji, politikai, vallási adatokat nem kezel, és nem tárol.

 

Adatkezelő adatai és elérhetőségei:

Név: Incze László

Cím: MAGYARORSZÁG, 5600 BÉKÉSCSABA ANDRÁSSY ÚT 51.

Nyilvántartási szám: 51755746

Adószám: 68444297124

E-mail: info@laszloincze.hu

Telefon: +36706317692

 

Kezelt adatok

Az érdeklődők fotós/filmes ajánlatkérés, vagy megrendelés céljából fordulnak egy űrlapon keresztűl az Adatkezelőhöz , és ezért adják meg személyes adataikat, melyek rögzítésre kerülnek:

Érdeklődő neve

E-mail címe

Mobiltelefonszáma

Forgatási helyszín/ek

Forgatási időpont/ok

Megbízási díjjal kapcsolatos számla kiállításhoz számlázási cím

Adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel, ajánlattétel, kapcsolattartás a megrendelt szolgáltatás elvégzéséhez. Adatkezelő a Megbízóval véglegesített szerződéskeretében, írásban rögzíti a megbízás előtt a szolgáltatás feltételeit.

Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja az érdeklődő, felhasználó (adatgazda) személyes, önkéntes és határozott hozzájárulása, melyet elektronikus úton, erre kihelyezett üres jelölőnégyzet kipipálásával, illetve szerződéstervezet elfogadásával és aláírásával erősíti meg. Elektronikus regisztráció, megrendelés csak akkor válik véglegessé, és az adatok akkor kerülnek be az Adatkezelő rendszerbe, ha jelen Adatkezelési Szabályzat megismeréséről Adatgazda/Felhasználó egyértelműen nyilatkozik a jelölőnégyzet kipipálásával.

 

Kifogás, jogorvoslat

Az adatkezelésben érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatának helyesbítését, illetve-a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével-törlését az adatfelvételnél jelzett módon. Ha szeretné, hogy adatait a továbbiakban ne kezeljem, vagy használjam, továbbá ha Ön úgy érzi, hogy adatait nem tisztességesen, nem jogszerűen és nem a felhatalmazásának, hozzájárulásának megfeleően használom, először forduljon hozzám bizalommal, hogy kérésének, észrevételeinek eleget tehessek!

Az adatkezelő elkövet mindent, hogy megadott adataikat megvédje, helyesen, jogszerűen és tisztességesen kezelje. A bekövetkező esetleges hiba  esetén kérem, hogy értesítsen az elérhetőségeken!

Szíves közreműködését, együttműködését, megértését előre is köszönöm.

Megkeresését, figyelmeztetését, panaszát, tiltakozását kézhez vételt követően 15 naptári napon belül az Adatkezelő kivizsgálja, dokumentálja, és az érintettnek erről írásban beszámol. Az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő jelentést nyújt be NAIH-hoz.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és lnformációs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és lnformációs Hatóság

Székhely 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Email:ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:-36(1)391-1400

Fax: +36(1)391-1410

error: A tartalom másolásvédelem alatt áll!